Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh c? khí và c? khí c?ng ty TNHH chào ?ón b?n!
粵豐空調機電工程

25 n?m làm s?ch nhà x??ng c?ng nghi?p, nhà cung c?p d?ch v? HVAC

C? khí và c? khí l?p ??t ba c?p ?? d? án t?t h?n 1000+ d? án giao hàng 0 trì ho?n

???ng day nóng:

138-0964-9905

135-2855-1258

D? án d?ch v? Vi?t Phong
Khoa h?c Kinh t? Ch?t l??ng
Trung tam phan ph?i s?n ph?m Vi?t Phong
Cung c?p thi?t b? ch?t l??ng t?t ??m b?o ch?t l??ng c?ng trình

T? v?n bay gi? Còn có th? nh?n ???c ph??ng án thi?t k?:

138-0964-9905/135-2855-1258

B?n ?u ?i?m n?i b?t c?a c?ng trình HVAC Vi?t Phong
Dùng th?c l?c ?? giành l?y s? c?ng nh?n c?a th? tr??ng
Ví d? thành c?ng c?a d? án HVAC Vi?t Phong
H?n 1000 c?ng trình xu?t s?c Ai c?ng khen ng?i th?c l?c
 • Ví d? c?ng trình ?i?u hòa trung tam

  H? s? v? án:Trung tam máy l?nh h? th?ng bao g?m m?t ho?c nhi?u h? th?ng làm mát và nhi?u h? th?ng ?i?u hòa kh?ng khí, h? th?ng này là khác v?i máy l?nh truy?n th?ng, (ch?ng h?n nh? monomer, VRV) x? ly kh?ng khí ?? ?áp ?ng các yêu c?...

 • Phòng k? thu?t s?ch

  H? s? v? án:Các x??ng c?ng nghi?p s?ch ?? c?p ??n vi?c ki?m so át ?? s?ch, nhi?t ?? và ?m ??t c?a khí quy?n ???c ti?p xúc b?i các s?n ph?m, ?? các s?n xu?t và s?n xu?t trong m?i tr??ng làm vi?c t?t. Thi?t k? và c?ng trình xay d?ng c...

 • Phòng máy phát ?i?n

  H? s? v? án:C?ng ngh? ?i?n l?c (E) là m?t trong nh?ng quy t?c c?t l?i trong l?nh v?c khoa h?c và c?ng ngh? hi?n ??i, và c?ng là m?t nguyên t?c ch? y?u c?n thi?t trong l?nh v?c c?ng ngh? cao và m?i.Ví d?, chính b??c ti?n l?n c?a c?ng...

 • Phòng k? s? h? th?ng th?y hóa

  H? s? v? án:Thi?t k? c?a n??c làm mát quá trình ph?i n?m r? các th?ng s ? c?a thi?t b?. Thi?t k? nhi?t ?? và áp su?t liên quan ??n s? thành c?ng c?a h? th?ng. Khi b?n ??i m?t v?i m?t b? máy làm vi?c c?a ng??i ch?, b?n ph?i hoàn to à...

L?y thi?t k?:

138-0964-9905/135-2855-1258

 • T? v?n
  khách hàng
 • Kh?o sát
  hi?n tr??ng
 • Trao ??i
  ph??ng án
 • Thi?t k?
  ph??ng án
 • D? tính
  ph??ng án
 • B?o trìsau
  bán hàng
 • Hu?n luy?n
  s? d?ng
 • Nghi?m thu
  hoàn t?t
 • Thi c?ng
  c?ng trình
 • Ky k?t
  h?p ??ng
Danh d? t? ch?t Vi?t Phong
B?ng ch?ng v? th?c l?c c?a chúng t?i
 • Bullion (China) Co., Lt.
 • Don HAojing plastic c c c c Co., Lt
 • Gi?y ch?ng nh?n Rongyi c?a nhà cung c?p
 • Gi?y phép s?n xu?t an toàn
 • Gi?y ch?ng nh?n lao ??ng c?a c?ng ty xay d?ng
Vào Vi?t Phong
C? v?n c?ng trình HVAC bên c?nh b?n
ABOUT US
Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh c? khí và c? khí k? thu?t

Guangdong yuefeng máy l?nh k? thu?t c? khí và c? khí c?ng ty TNHH ???c thành l?p vào n?m 1995, b?i h?n 30 n?m kinh nghi?m k? thu?t hvac t?i h?ng k?ng ??u t? ??i ng? ?u tú, hi?n nay c?ng ty ?? xay d?ng xay d?ng k? thu?t c? khí và c? khí cài ??t ky h?p ??ng c?p ba.

C?ng ty là m?t c?ng ty chuyên v? thi?t k?, xay d?ng, b?o trì và các d?ch v? s?ch s? c?a 10 ~ 300.000 l?p c?ng ty; Chuyên nghi?p d?ch v? ?i?n t?, nh?a, phun, vi ?i?n t?, quang h?c, s?i quang cáp, máy m... 【Xem thêm】

Ki?n th?c k? thu?t hvac
Nhi?u h?n n?a>>
 • Linh ??ng qu?ng ??ng
 • Th?ng tin k? thu?t hvac
Nhi?u h?n n?a>>

Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh

contact/Liên l?c v?i chúng t?i
  1. Ng??i liên l?c:Qu?n ly Su
  2. ?i?n tho?i di ??ng 1:138-0964-9905
  3. ?i?n tho?i di ??ng 2:135-2855-1258
  4. S? fax:0769-22404649
  1. Q Q:709161694
  2. E-Mai:airzhu@yuefeung.com
  3. ??a ch? c?ng ty:Kh?ng. 10, ???ng cái, bình dan, th? tr?n Houjie, Dongggian City
B?n quy?n t?t c??  Qu?ng ??ng qu?ng ??ng máy l?nh H? tr? k? thu?t:Jingma m?ng   H? th?ng t? hào
夜夜揉揉日日人人_小12国产萝裸体视频福利_在线观看免费视频网站a站_欧美同性猛男gay69_136av天堂福利视频导航 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>